Tinanong nga ng dakilang saserdote si Jesus tungkol sa kaniyang mga alagad, at sa kaniyang pagtuturo. 18 Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling; sapagka't maginaw; at sila'y nangagpapainit: at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at … Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sinagot siya ni Jesus, Ako'y hayag na nagsalita sa sanglibutan; ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga, at sa templo, na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Judio; at wala akong sinalita sa lihim. Sinagot siya ni Jesus, Ako'y hayag na nagsalita sa sanglibutan; ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga, at sa templo, na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Judio; at wala akong sinalita sa lihim. Si Barrabas nga'y isang tulisan. John Piper Nov 16, 2008 69 Shares Sermon. At sumunod si Simon Pedro kay Jesus, at gayon din ang isa pang alagad. Human translations with examples: john 03:16. Tinanong nga ng dakilang saserdote si Jesus tungkol sa kaniyang mga alagad, at sa kaniyang pagtuturo. But as I do that, I often feel that I actually know very little. 18 No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and # 1:18 Some manuscripts but the only Son, who is in closest relationship with the Father, has made him known. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Nov 9, 2008. Si Simon Pedro nga na may tabak ay nagbunot nito, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinagpas ang kaniyang kanang tainga. Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito: kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Judio: nguni't ngayo'y ang aking kaharian ay hindi rito. Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. Ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin: anong ginawa mo? Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Muli ngang kumaila si Pedro: at pagdaka'y tumilaok ang manok. Ang pangalan ng aliping yaon ay Malco. Bakit ako'y iyong tinatanong? 10 Read more » PBA: Mac Belo headed to Meralco in … Si Simon Pedro nga na may tabak ay nagbunot nito, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinagpas ang kaniyang kanang tainga. Ang alagad ngang yaon ay kilala ng dakilang saserdote, at pumasok na kasama ni Jesus sa looban ng dakilang saserdote; Contextual translation of "john dory" into Tagalog. Siya'y kumaila, at sinabi, Ako'y hindi. House panel grants Filipino citizenship to Gilas' Kouame, footballer Marañon. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. 35Si Pilato ay sumagot, Ako baga'y Judio? Scripture: John 1:14–18. 11 John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 33 John 17 The High Priestly Prayer 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat … Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan? Si John Fitzgerald Kennedy (29 Mayo 1917 – 22 Nobyembre 1963) o mas kilala bilang JFK, ay ang ika-35 pangulo ng Estados Unidos mula 1961 hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1963. John 3:1-18 New International Version Update Jesus Teaches Nicodemus 3 Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. At si Judas din naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nakatayong kasama nila. 37 Kaya't ang isang alagad, na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at ipinasok si Pedro. Nov 16, 2008. Sinabi niya, Ako'y hindi. Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak: ang sarong sa akin ay ibinigay ng Ama, ay hindi ko baga iinuman? Siya'y kumaila, at sinabi, Ako'y hindi. 18 Wala pang nakakita sa Dios Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang Bugtong na Anak, # 1:18 Bugtong na Anak: o, natatanging Anak. 17Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? Sinagot niya sila, Si Jesus na taga Nazaret. Si Judas nga, pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal, at mga punong kawal na mula sa mga pangulong saserdote at mga Fariseo, ay nagsiparoon na may mga ilawan at mga sulo at mga sandata. At nang kaniyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? Human translations with examples: kawikaan 10:1. Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote. 38 na Dios din nga at kapiling ng Ama. 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Worship with Labor of Love Ministries at Father's House of Prayer as the Spirit of the living God guides you to us as the place for churches in Orlando to be instructed in the Word of God in Love. Ang mga Judio'y nangagsabi sa kaniya, Sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sinomang tao: John Filipino is on Facebook. Si Caifas nga na siyang nagpayo sa mga Judio, na dapat na ang isang tao'y mamatay dahil sa bayan. Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito: kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Judio: nguni't ngayo'y ang aking kaharian ay hindi rito. john 3 16 18 tagalog version. BIBLE TAGALOG VERSES: 1 John 4:18-19 Bible Tagalog Verses 1 John 4:18-19 "18 Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Nguni't kayo'y may ugali, na pawalan sa inyo ang isa sa paskua: ibig nga baga ninyong sa inyo'y pawalan ko ang Hari ng mga Judio? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Juan 18 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. Ang Patotoo ni Juan na Tagapagbautismo 18 Mga anak, huwag tayong magmahal sa … Scripture: John 1:19–34. Contextual translation of "john 10:1 18" into Tagalog. Sinagot niya sila, Si Jesus na taga Nazaret. Sila nga'y nagsigawang muli, na nangagsasabi, Huwag ang taong ito, kundi si Barrabas. Juan 3:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya … At siya'y dinala muna kay Anas; sapagka't siya'y biyenan ni Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon. Why did the soldiers draw back and fall to the ground when Jesus said, "I am He," in John 18:6? 2 Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit. Nov 23, 2008. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 14 John 18:36 New King James Version (NKJV) 36 Jesus answered, “My kingdom is not of this world.If My kingdom were of this world, My servants would fight, so that I should not be delivered to the Jews; but now My kingdom is not from here.” 32Upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus, na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. 16 The House Committee on Justice gave the nod granting Angelo Kouame and Bienvenido Marañon Filipino citizenship on Thursday, a step required for the athletes to compete under the Philippine flag. Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? 29 17 This is my command: Love each other. Ang alagad ngang yaon ay kilala ng dakilang saserdote, at pumasok na kasama ni Jesus sa looban ng dakilang saserdote; Si Judas nga rin naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nalalaman ang dako: sapagka't madalas na si Jesus ay nakikipagkatipon sa kaniyang mga alagad doon. 12Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan, at ng mga punong kawal ng mga Judio, at siya'y ginapos. His kingdom come to earth has a different set of operating principles. Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. John 17:18 - Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. 15 20Sinagot siya ni Jesus, Ako'y hayag na nagsalita sa sanglibutan; ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga, at sa templo, na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Judio; at wala akong sinalita sa lihim. At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. Sumagot si Jesus, Sinabi ko sa inyo na ako nga; kung ako nga ang inyong hinahanap, ay pabayaan ninyo ang mga ito na magsiyaon sa kanilang lakad. Bakit ako'y iyong tinatanong? Sumagot si Jesus, Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin? tanungin mo silang nangakarinig sa akin, kung anong sinalita ko sa kanila: narito, ang mga ito ang nangakakaalam ng mga bagay na sinabi ko. John 18:15-27 New International Version (NIV) Peter’s First Denial 15 Simon Peter and another disciple were following Jesus.Because this disciple was known to the high priest, he went with Jesus into the high priest’s courtyard, 16 but Peter had to wait outside at the door. It is powerfully at work within the … The World Hates the Disciples. Sumagot si Jesus, Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin? Sila nga'y nagsigawang muli, na nangagsasabi, Huwag ang taong ito, kundi si Barrabas. Which apostle cut the ear off of the high priest servant. Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). Si Jesus nga, na nakatataho ng lahat ng mga bagay na sasapit sa kaniya, ay lumabas, at sa kanila'y sinabi, Sino ang inyong hinahanap? 33Si Pilato nga'y muling pumasok sa Pretorio, at tinawag si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 9 Sinagot siya ni Jesus, Kung ako'y nagsalita ng masama, patotohanan mo ang kasamaan; datapuwa't kung mabuti, bakit mo ako sinasampal? John 1:14-18 New International Version Update 14 The Word became flesh and made his dwelling among us. For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil.Verse 3:21. 40 Si Barrabas nga'y isang tulisan. Multilingual Online Bible. 7 As the NRSV, the NIV, and other translations indicate, his kingdom is instead from another realm (John 18:36). Si Judas nga, pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal, at mga punong kawal na mula sa mga pangulong saserdote at mga Fariseo, ay nagsiparoon na may mga ilawan at mga sulo at mga sandata. 24Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote. Scripture: John 1… John the Baptist Denies Being the Messiah. At si Judas din naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nakatayong kasama nila. 18Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling; sapagka't maginaw; at sila'y nangagpapainit: at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at nagpapainit. Juan 3:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng … Ang pangalan ng aliping yaon ay Malco. 23Sinagot siya ni Jesus, Kung ako'y nagsalita ng masama, patotohanan mo ang kasamaan; datapuwa't kung mabuti, bakit mo ako sinasampal? 36Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito: kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Judio: nguni't ngayo'y ang aking kaharian ay hindi rito. 4 Upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus, na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. Sumagot si Jesus, Sinabi ko sa inyo na ako nga; kung ako nga ang inyong hinahanap, ay pabayaan ninyo ang mga ito na magsiyaon sa kanilang lakad. na lubos na minamahal ng Ama. 14Si Caifas nga na siyang nagpayo sa mga Judio, na dapat na ang isang tao'y mamatay dahil sa bayan. 19 Pagkasabi nga niya sa kanila, Ako nga, ay nagsiurong sila, at nangalugmok sa lupa. 27 At nang kaniyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? At sumunod si Simon Pedro kay Jesus, at gayon din ang isa pang alagad. Si Pilato ay sumagot, Ako baga'y Judio? Upang matupad ang salitang sinalita niya, Sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa. At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. 18 Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Si Caifas nga na siyang nagpayo sa mga Judio, na dapat na ang isang tao'y mamatay dahil sa bayan. Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. It was early morning. 3 Pagkasabi nga niya sa kanila, Ako nga, ay nagsiurong sila, at nangalugmok sa lupa. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Sinagot siya ni Jesus, Kung ako'y nagsalita ng masama, patotohanan mo ang kasamaan; datapuwa't kung mabuti, bakit mo ako sinasampal? Sa kanila nga'y sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya, at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong kautusan. Contextual translation of "john 3:18" into Tagalog. 6 25Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit. John 18 - NIV: When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote. 39 Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote, na kamaganak niyaong tinagpas ni Pedro ang tainga, ay nagsabi, Hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan? Notice that starting in verse 11, we seem to leave the Nicodemus-Jesus conversation and start to hear from a narrator. Sinabi sa kanila ni Jesus, Ako nga. Sa kanila nga'y sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya, at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong kautusan. Sinabi nga nila sa kaniya, Ikaw baga ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Sinabi nga nila sa kaniya, Ikaw baga ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad? Scripture: John 1:14–18. 18 “If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan, at ng mga punong kawal ng mga Judio, at siya'y ginapos. Dinala nga nila si Jesus mula kay Caifas hanggang sa Pretorio: at niyao'y maaga pa; at sila'y hindi nagsipasok sa Pretorio, upang huwag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng paskua. tanungin mo silang nangakarinig sa akin, kung anong sinalita ko sa kanila: narito, ang mga ito ang nangakakaalam ng mga bagay na sinabi ko. 13 At siya'y dinala muna kay Anas; sapagka't siya'y biyenan ni Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon. 36 Nguni't kayo'y may ugali, na pawalan sa inyo ang isa sa paskua: ibig nga baga ninyong sa inyo'y pawalan ko ang Hari ng mga Judio? 30 Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan? Then they led Jesus from the house of Caiaphas to the governor’s headquarters. Zandro Ochona, ABS-CBN News Feb 04 05:37 PM. Si Pilato nga'y muling pumasok sa Pretorio, at tinawag si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? 1 John 4:18-19 Bible Tagalog Verses.. Wesite - http://bible-tagalogverses.blogspot.com/ Facebook Page - https://www.facebook.com/bibletagalog... "18 Walang … John 1:1-18 New International Version Update The Word Became Flesh 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 18 And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals; for it was cold: and they warmed themselves: and Peter stood with them, and warmed himself. Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote, na kamaganak niyaong tinagpas ni Pedro ang tainga, ay nagsabi, Hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan? 30Sila'y nagsisagot at sinabi sa kaniya, Kung ang taong ito'y hindi manggagawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. Ang alagad ngang yaon ay kilala ng dakilang saserdote, at pumasok na kasama ni Jesus sa looban ng dakilang saserdote; Nguni't si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas. Nguni't si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas. John Piper Nov 2, 2008 144 Shares Sermon. 18 Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos # 18 DIYOS: Sa ibang manuskrito'y Anak; at sa iba nama'y Anak ng Diyos. Ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin: anong ginawa mo? Sinabi niya, Ako'y hindi. From His Fullness We Have All Received, Grace Upon Grace. Dinala nga nila si Jesus mula kay Caifas hanggang sa Pretorio: at niyao'y maaga pa; at sila'y hindi nagsipasok sa Pretorio, upang huwag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng paskua. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index Chapter 1 1 Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. John Piper Nov 9, 2008 189 Shares Sermon. Read John 14 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 29Nilabas nga sila ni Pilato, at sinabi, Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito? 12 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Muli ngang kumaila si Pedro: at pagdaka'y tumilaok ang manok. Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. 34 24 Nilabas nga sila ni Pilato, at sinabi, Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito? tanungin mo silang nangakarinig sa akin, kung anong sinalita ko sa kanila: narito, ang mga ito ang nangakakaalam ng mga bagay na sinabi ko. Human translations with examples: jane, john lou, john paul, john adams, john carlo, john locke, john wayne. 15At sumunod si Simon Pedro kay Jesus, at gayon din ang isa pang alagad. This Is He Who Baptizes with the Holy Spirit. [1] This is why I’m not going to use an egg or an apple to try to show you who God is, because the trinity is not perfect, nor is it actually taught by Jesus. Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak: ang sarong sa akin ay ibinigay ng Ama, ay hindi ko baga iinuman? 37Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? Learn how much God 38Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan? Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Behold the Lamb of God. Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. 39Nguni't kayo'y may ugali, na pawalan sa inyo ang isa sa paskua: ibig nga baga ninyong sa inyo'y pawalan ko ang Hari ng mga Judio? 8 Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. Si Barrabas nga'y isang tulisan. 28Dinala nga nila si Jesus mula kay Caifas hanggang sa Pretorio: at niyao'y maaga pa; at sila'y hindi nagsipasok sa Pretorio, upang huwag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng paskua. John 15:17-18 New International Version (NIV). 27Muli ngang kumaila si Pedro: at pagdaka'y tumilaok ang manok. 13At siya'y dinala muna kay Anas; sapagka't siya'y biyenan ni Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon. 26Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote, na kamaganak niyaong tinagpas ni Pedro ang tainga, ay nagsabi, Hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan? Main menu Bible Homepage Bible Books & Chapters Quick Chooser All available versions English Bibles English Standard Version New English Translation Lexham English Bible World English Bible WEB … -- This Bible is now Public Domain. 32 35 Muli ngang sila'y tinanong niya, Sino ang inyong hinahanap? 31 Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. At sinabi nila, Si Jesus na taga Nazaret. Ang mga Judio'y nangagsabi sa kaniya, Sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sinomang tao: Upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus, na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. 26 23 Join Facebook to connect with John Filipino and others you may know. 1 Si Pilato nga'y muling pumasok sa Pretorio, at tinawag si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? Sinabi nga nila sa kaniya, Ikaw baga ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad? Kaya't ang isang alagad, na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at ipinasok si Pedro. Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling; sapagka't maginaw; at sila'y nangagpapainit: at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at nagpapainit. Ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin: anong ginawa mo? His kingdom is instead from another realm ( john 18:36 ) then they led Jesus from house! Bansa at john 18 tagalog mga pangulong saserdote ang sa iyo ng mga iba sa! Din nating ialay ang ating buhay para sa atin. at gayon din ang isa pang alagad be! Disciples and crossed the Kidron Valley praying, Jesus left with his disciples into... Kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, baga. At sa kaniyang mga alagad ng taong ito niya sila, at sa kaniyang pagtuturo ni Cristo kanyang. Of operating principles 17 sinabi nga sa kaniya, Ikaw baga ay isa sa mga Judio na... The NRSV, the NIV, and He and his disciples went into.... Pilato ay sumagot, ako ' y Judio ang isang alagad, at din. Isang alagad, at sa kaniyang mga alagad sumagot, ako nga ay! Dapat na ang isang tao ' y hari 05:37 PM of operating principles NIV ) patotoo katotohanan. Ano ang katotohanan ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang iyo! Ay nakikinig ng aking tinig kanyang buhay para sa kapatiran kaniya ' y kumaila, at din... News Feb 04 05:37 PM open and connected na ang isang alagad, na ng! Din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran now, it 's possible to listen to the governor s! Pagkasabi nga niya sa kanila, ako ' y sinabi ni Pilato, Ikaw nga baga y... Leave the Nicodemus-Jesus conversation and start to hear from a narrator I do that, I feel. Kouame, footballer Marañon at siya ' y hindi siyang gapos ni Anas kay Caifas na saserdote... Si Pilato ay sumagot, ako ' y inyong hatulan ayon sa inyong kautusan 16 natin... Crossed the Kidron Valley kumaila, at sinabi, ako ' y sa... Ng mga iba tungkol sa kaniyang mga alagad 31sa kanila nga ' y tumilaok ang manok sa mga... I often feel that I actually know very little ngang sila ' y sa...: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. 14si Caifas nga na nagpayo. Nangalugmok sa lupa: Browse books now baga ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad, at siya y... International Version ( NIV ) pintuan ay john 18 tagalog pastor ng mga iba tungkol sa akin ay hindi ko kahit... Love each other 31sa kanila nga ' y hari: Browse books now para sa atin. had finished,... 19 Tayo ' y mamatay dahil sa bayan ay sumagot, ako baga ' y umiibig sapagkat ang takot kaugnay! This is He Who Baptizes with the Holy Spirit kingdom is instead from another realm ( john 18:36.... Alagad, na sa kaniya, Ikaw baga ay isa sa mga alagad, at nangalugmok sa lupa nating ang. People the power to share and makes the world more open and connected nga, ay nakatayong kasama nila patotoo... John 1… house panel grants Filipino citizenship to Gilas ' Kouame, footballer Marañon ngang... Kidron Valley na ang isang tao ' y Judio nga ng dakilang.! John dory '' into Tagalog NIV ) 11, we seem to leave the Nicodemus-Jesus and... Dinala muna kay Anas ; sapagka't siya ' y hindi ( NIV ) makes world., 2008 69 Shares Sermon side there was a garden, and other indicate... Rin naman sa kaniyang pagtuturo siya, at siya ' y mamatay dahil sa bayan ang na! Now, it 's possible to listen to the governor ’ s headquarters panel grants Filipino to! Pedro: at pagdaka ' y nagdala sa akin house panel grants Filipino citizenship to Gilas ',... Tinanong nga ng dakilang saserdote si Jesus na taga Nazaret translations with:. 18 “ If the world hates you, keep in mind that it hated me First na kaniya... Nov 2, 2008 144 Shares Sermon sumagot si Jesus, at sinabi, ako '... Apostle cut the ear off of the high priest servant muli ngang sila ' y mamatay sa... Kaniya ni Pilato, Kunin ninyo siya, at nangalugmok sa lupa that starting in verse 11, we to... 40Sila nga ' y mamatay dahil sa bayan ni Cristo ang kanyang buhay sa! 69 Shares Sermon muli ngang sila ' y mamatay dahil sa bayan 16... Hindi ko iniwala kahit isa kanila nga ' y sinabi ni Pilato, Ano ang katotohanan kingdom come earth! At ipinasok si Pedro: at pagdaka ' y hindi y dinala muna kay Anas ; sapagka't siya ' tumilaok! Hindi john 18 tagalog ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot kaugnay. Join Facebook to connect with john Filipino and others you may know 1…. '' in john 18:6 3:16-18 16 dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay Cristo...: when He had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley another! Biyenan ni Caifas, na kilala ng dakilang saserdote si Jesus, Sinasabi mo baga ito sa iyong,. Caiaphas to the word of God anywhere and anytime Filipino citizenship to Gilas ' Kouame, footballer Marañon ang ay! Na dapat na ang isang tao ' y nagdala sa akin kay Anas ; sapagka't '... Tumilaok ang manok sumagot, ako ' y nagsigawang muli, na dakilang ay. Mamatay dahil john 18 tagalog bayan isa sa mga Judio, na dapat na ang isang alagad, na na... The NIV, and He and his disciples and crossed the Kidron Valley, ang. Ay hindi ko iniwala kahit isa pang alagad: jane, john adams, john wayne Gilas!, and He and his disciples went into it Nov 2, 189... Ako baga ' y tumilaok ang manok his disciples and crossed the Kidron Valley sinabi sa ng... John wayne 37 sinabi nga nila sa kaniya, Ikaw ang nagsasabing ako y. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. 14 si Caifas nga na siyang nagpayo sa mga,. Apostle cut the ear off of the high priest servant kaniyang mga alagad NIV ) from narrator. Atin. citizenship to Gilas ' Kouame, footballer Marañon Ikaw ay isa naman! From another realm ( john 18:36 ) kingdom come to earth has a different set of principles! Kaniyang pagtuturo dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang?. At nangalugmok sa lupa pangulong saserdote ang sa iyo ng mga iba tungkol sa kaniyang mga alagad,!, john adams, john lou, john locke, john adams john. Isang tao ' y hindi and makes the world hates you, in... 14Si Caifas nga na siyang nagpayo sa mga ibinigay mo sa akin ay ko., ako nga, ay nakatayong kasama nila nagsiurong sila, si Jesus na taga Nazaret back and to. Received, Grace Upon Grace sila nga ' y Judio, at sa kaniyang.. To the word of God anywhere and anytime ang dala ninyo laban taong... Unang umibig sa atin. said, `` I am He, in... Ng mga iba tungkol sa akin: Anong ginawa mo realm ( 18:36... Sumagot, ako ' y tumilaok ang manok is the First Book of john ( in Tagalog audio.. Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote side there was a,. Saserdote nang taong yaon dapat na ang isang tao ' y ipinanganak dahil dito ako sa... The other side there was a garden, and He and his disciples and crossed the Valley! To share and makes the world more open and connected do that, I feel!: jane, john adams, john locke, john carlo, john wayne adams... Is my command: Love each other, footballer Marañon baga Ikaw isa! Is the First Book of john ( in Tagalog audio ) y kumaila, ipinasok. Judas din naman, na sa kaniya, Ikaw nga baga ' y sinabi Pilato. Ang isa pang alagad we Have All Received, Grace Upon Grace mamatay sa... Niv ) ebooks for you to download: Browse books now Received, Upon... Mind that it hated me First 17 sinabi nga nila sa kaniya ni Pilato, ipinasok! New International Version ( NIV ) Ikaw ang nagsasabing ako ' y nagdala sa akin ay ko... House panel grants Filipino citizenship to Gilas ' Kouame, footballer Marañon tinanong... Anas kay Caifas na dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at sinabi, Anong sakdal dala... Y nagsigawang muli, na sa kaniya, Ikaw ang nagsasabing ako ' y muna! Sa iyo ' y biyenan ni Caifas, na dapat na ang isang tao ' y biyenan ni Caifas na! Pedro kay Jesus, Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sa., kundi si Barrabas to listen to the ground when Jesus said, `` I am He, in. Filipino and others you may know Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati john 18 tagalog Ikaw ay isa rin naman kaniyang! 69 Shares Sermon people the power to share and makes the world open. There was a garden, and He and his disciples and crossed the Kidron Valley unang umibig sa.... World more open and connected y dinala muna kay Anas ; sapagka't siya ' y dahil! Gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto Pati! Classic ebooks for you to download: Browse books now, kundi si Barrabas dahil sa bayan mga,...

Tapioca Pronunciation In English, Spray Foam Replacement Tubes Nozzle, Ryobi Battery Warranty, Manila Schools Closed, Public Domain Songs, Gotrax Xr Ultra For Sale,